čtvrtek 24. ledna 2013

Čísla účtů používaných pro ekonomickou činnnost

Množí se dotazy našich uživatelů na nutnost ověřovat po 1.4. 2013 čísla bankovních účtů firem, na které budou prováděny úhrady faktur. Proto jsme požádali, aby nám k problematice podal stručnou informaci daňový poradce Ing. Pavel Hanuš z portálu www.testyzucetnictvi.cz. Zde uvádíme jeho vyjádření.

Řečeno zákonem:

§ 96 ZoDPH platného a účinného od 1/2013:
V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

Bod 9 Přechodných ustanovení k zákonu č. 502/2012 Sb.:
Osoba povinná k dani, která byla ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona plátcem, je povinna oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje uvedené v § 96 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tato osoba nesplní tuto povinnost, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

LIDSKY ŘEČENO:
Do konce 2/2013 se musí nahlásit všechny bankovní účty, které jsou používány pro podnikání. Pokud to plátce DPH neudělá, finanční úřad zveřejní v registru ty účty, o kterých ví.

Pokud někdo zaplatí plátci DPH na jiný účet, než který je uveden v registru dle § 96, stává se automaticky dle § 109 odst. 2 písm. c) ručitelem za daň, pokud je ten, komu platí, uveden v registru jako nespolehlivý plátce dle § 106a ZoDPH.


Od 1.4. 2013 budou čísla účtů samozřejmě součástí databáze Creditcheck. Zajímá Vás databáze čísel účtů Vašich obchodních partnerů? Přečtěte si více o našem automatickém monitoringu nespolehlivých plátců a čísel účtů.

středa 23. ledna 2013

Nespolehlivý plátce DPH - přehled monitorovacích služeb

Po třech týdnech zpracovávání statusu DPH nespolehlivý plátce do databáze Creditcheck (více si přečtěte zde) představujeme všechny dostupné způsoby integrace těchto informací do našich služeb.

Důležité je, že informace o nespolehlivých plátcích DPH jsou dostupné už od té nejnižší úrovně našich služeb, tedy zdarma.

Zde je dostupnost informací o nespolehlivém plátci a číslech účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost.1) Uživatel bezplatné verze Creditchecku - semafor Creditcheck na webu nebo ve fakturačním programu

Nespolehlivý plátce má červený semafor Creditcheck.
Číslo účtu pro platby není k dispozici.


2) Zákazník služby Creditcheck Web - prověřování firem z www.creditcheck.cz

Nespolehlivý plátce má červený semafor Creditcheck.
Detail o statusu nespolehlivý plátce a číslo účtu je součástí výpisu CreditcheckList.


3) Zákazník služby Creditcheck ERP - prověřování firem z partnerských podnikových IS, tarif Paušál

  • Nespolehlivý plátce má ve fakturačním programu zvláštní příznak, kterým se odlišuje od ostatních stavů zahrnutých do semaforu Creditcheck. O rozšíření o tuto novou funkcionalitu je třeba požádat dodavatele informačního systému. Technické rozhraní pro integraci poskytneme našim integračním partnerům na začátku února 2013.
  • Číslo účtu plátce je možné do fakturačního programu online získat z databáze Creditcheck. O tuto novou funkcionalitu je třeba požádat dodavatele informačního systému. Služba bude spuštěna na začátku dubna 2013.
  • Nespolehlivý plátce má červený semafor Creditcheck v podnikovém informačním systému.
  • Nespolehlivý plátce a číslo účtu je součástí výpisu CreditcheckList.


4) Zákazník služby Creditcheck Monitoring - zasílání změn emailem

Sledování nespolehlivých plátců je zahrnuto do pravidelně zasílaných výstupů z monitorovací služby.


Ceny za poskytování informací o nespolehlivých plátcích

Aktuálně v naší databázi evidujeme přibližně 540 000 DIČ. Způsob jakým Ministerstvo financí publikuje informace o nespolehlivých plátcích nám neumožňuje udržovat celou tuto databázi každý den aktuální. Ceny se tedy odvíjí od garance pravidelné aktualizace vymezeného okruhu IČ (DIČ od zákazníků nepotřebujeme), která nám zákazníci určí.Bez garance denní aktualizace dat

Data mohou být proti aktuálnímu stavu až několik týdnů opožděna.

Cena: bez navýšení stávající ceny za poskytované služby.S garancí denní aktualizace dat

Data k Vámi požadovaným IČ (DIČ dohledáme sami) plátců budou aktualizována každých 24 hodin.

Cena: od 290,- Kč měsíčně. Řídí se ceníkem služby Nespolehlivý plátce a čísla účtů - monitoring , kde je možné konkrétní tarif zajišťující garanci aktuálnosti objednat.

pondělí 7. ledna 2013

Nespolehlivý plátce DPH - stav k 3.1. 2012

Od 2. 1. 2013 zpracováváme do databáze Creditcheck údaje o nespolehlivých plátcích DPH. Informace týkající se statusu "Nespolehlivý plátce DPH" je k dispozici na několika místech:

1) na reportu CreditcheckList do sekce základní údaje - viz obrázek níže
2) na reportu CreditcheckList ve výsledcích credit risk kontrol, pokud byl na základě záznamu v registru nespolehlivých plátců firmě přidělen červený semafor Creditcheck

3) v emailovém monitoringu změn, pokud byla firma označena jako nespolehlivý plátce

4) samozřejmě také jako červený semafor, který je zdarma k dispozici v několika desítkách fakturačních systémů

Proti zařazení na seznam nespolehlivých plátců je možné se s odkladným účinkem odvolat. Proto jsou v databázi MF ČR zatím všichni plátci nastaveni se statusem "nespolehlivý plátce = NE". Podle vyjádření, které vydalo dne 4.1.2013 Generální finanční ředitelství, budou první plátci označeni jako nespolehliví nejdříve v průběhu února 2013.

Pokud budete mít v souvislosti s prověřováním Vašich obchodních partnerů v databázi nespolehlivých plátců jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Aktuální přehled jak naše jednotlivé informační služby řeší nespolehlivého plátce najdete zde.

Nespolehlivý plátce - zpráva Generálního finančního řediteství

Množí se dotazy uživatelů a nejasnosti související se zavedením statutu nespolehlivého plátce od 1.1.2013. Proto zde uvádíme ve zkrácené verzi informace z tiskové zprávy Generálního finančního ředitelství ze dne  4. ledna 2013:


Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.
Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1.1.2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1.1.2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.
Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Informace o způsobu zpracování nespolehlivých plátců v databázi Creditcheck je uvedena zde.


Případně můžete jít přímo na produktovou stránku pro monitoring nespolehlivých plátců a bankovních účtů.