pátek 4. prosince 2015

Poptávky z ministerstev a podobných organizací

Párkrát do roka dostaneme poptávku od různých složek státu nebo veřejné sféry. Prakticky vždy se nám požadavky zadavatele zdají zvláštní minimálně ve dvou ohledech. Jednak ve výši předpokládané hodnoty zakázky a pak také dost zvláštně nastavených produktových vlastností. Protože nás už nebaví z jedné strany poslouchat politiky a úředníky jak všichni podnikatelé kradou a na druhou stranu dělat křoví v divných veřejných zakázkách, začneme poptávky veřejných institucí zveřejňovat.

Nedávno přišla poptávka z Ministerstva pro místní rozvoj. Poptávka je formulovaná dost obecně - až na pár drobností. Kromě toho že jde o drobnosti se kterými se v poptávkách ani při osobním setkání se zástupci komerčních subjektů prakticky nesetkáváme, jsou v požadavcích podrobněji popsány přesně ty banality, které zrovna náš produkt neobsahuje. Asi náhoda.

Zato ale víme o konkurenčním produktu, který přesně tyhle požadavky splňuje. Kromě toho jsou z desítek možných informačních zdrojů požadovány opět některé ke kterým na webu v přehledu informačních zdrojů nemáme anotaci. V konkrétní poptávce z MMR je uvedeno přibližně pět zdrojů, z toho dva nemáme na webu uvedeny. Proč je důležité požadovat informace z registru veřejných zakázek, když například ani insolvenční rejstřík není v poptávce zmíněn?  

Cena. Ta je zpravidla o řád výše než za co obdobné služby nakupují firmy. U poptávky z MMR je předpokládaná hodnota zakázky 100 000 bez DPH ročně, což je o řád jinde než je běžné u podobných zakázek.

Určitě si pohlídáme komu a za kolik tahle zakázka připadne. Mezitím se můžete podívat na originální znění poptávky:

Dobrý den,

v rámci průzkumu trhu Vám zasíláme níže uvedenou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“".

Průzkum trhu„Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“
Poskytnutí přístupu do aplikace, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Tabulkové zobrazování všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů. Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty.
Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby. Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Podrobně vyspecifikovaný předmět veřejné zakázky:Prověřování informací o cestovních kancelářích v České republice
Poskytnutí přístupu do aplikace/databáze, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Databáze:Pravidelně aktualizované informace o všech právnických osobách a fyzických osobách podnikajících, kteří jsou registrováni v Obchodním rejstříku ČR, v Živnostenském rejstříku ČR, v Administrativním registru ekonomických subjektů a v Registru ekonomických subjektů. Kromě toho musí být Produkt schopen vyhledat informace o fyzických osobách, které jsou majetkově (např. jako společník obchodní korporace) nebo personálně (např. jako člen statutárního orgánu) propojeny s podnikatelskými subjekty.
Přístup:Prostřednictvím 5 licencí/loginů přístupných na webových stránkách dodavatele pomocí uživatelských jmen a hesel. Přístup není limitován počtem podnikatelských subjektů.
Funkce:Tabulkové zobrazení všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů.
Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty. Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby.
Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Přístup do Centrální evidence exekucí.
Rozsah údajů:Identifikační a kontaktní údaje
Varovné informace
Hodnocení finančního zdraví
Údaje o majetkové a personální propojenosti
Účetní závěrky
Veřejné zakázky
Dotace
Provozovny

Realizaci zakázky bude probíhat v období od 1. 1. 2016 do 31.  12. 2019.Fakturace bude realizována čtvrtletně. Předpokládaná hodnota zakázky je 400 000,-Kč bez DPH/48 měsícůtzn. 100 tis. Kč bez DPH /rok. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Obsah nabídky:Identifikační údaje uchazeče.Čestné prohlášení uchazeče o jeho schopnosti technicky i kvalifikačně zakázku splnit.Seznam minimálně 5 významných dodávek v posledních 3 letech s min. cenou 50tis.Kč ročně. Nabídková cena v Kč bez DPH. 
Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2015 do 10:00 hodin.Nabídky je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu: xxxx
Konec citace :)

úterý 1. prosince 2015

Export monitorovaných IČ z databáze

Připravili jsme další způsob předávání seznamů monitorovaných IČ pro uživatele našich monitorovacích služeb. Jednoduchá konzolová aplikace nainstalovaná na počítači s Windows v síti zákazníka automaticky zjistí v interní firemní databázi nová IČ a odešle je do CreditChecku. Konfigurace cesty k datům v zákaznickém souboru není sdílena s CreditCheckem ani s nikým jiným.

Takto získaná IČ importujeme do databáze a přiřadíme k ostatním IČ, která jsme u daného uživatelskéhu účtu sledovali už před tím. Na závěr importu také zašleme report s výsledky, včetně seznamu případných chyb. 

Pokud máte o tuto formu předávání dat do monitoringu zájem, kontaktujte nás.

úterý 10. listopadu 2015

ESO9 prověřuje firmy v CreditChecku

V polovině roku 2015 se mezi podnikovými informačnímy systémy podporujícími prověřování firem přes CreditCheck objevil ESO9.

Informace z CreditCheck se v ESO9 ve formuláři subjektu (organizace) zobrazuje například takto.

Blok informací nabízí:
·        Stav subjektu s hodnotami „2 - Upozornění“, „3 - Možné riziko“
·        U některých subjektů může být i stav „1 - Nenalezena riziková informace“.
·        Stav k datu - datum platnosti informace – získáno při příjmu dat z CreditChecku
·        4 možné akce - výběr operace pro tlačítko Proveď.

Tlačítkem Proveď je možné vyvolat:
·        "načtení dat a aktualizace všech subjektů" - načte celou databázi CreditCheck a nastaví příznaky všech subjektů, které se v DB ESO9 nacházejí
·        "načtení dat z webu CreditCheck" - jen načtení dat z webu CreditCheck, bez nastavení příznaků
·        "aktualizace všech subjektů" - jen aktualizace příznaku všech subjektů bez stahování databáze - vhodné v případě pořízení většího počtu nových subjektů
·        "aktualizace" - jen aktualizace příznaku jednoho subjektu - je-li nově pořízen

Odkaz „Stav CreditCheck“ na web www.creditcheck.cz s detailnější informací pro právě nastavené IČO:
·        pokud nemáte od CreditCheck koupen placený přístup, zobrazí se FREE verze
·        pokud máte koupen placený přístup, vyplňte parametr CREDITCHECK_CODE a bude se zobrazovat plnohodnotný obsah
·        odkaz se generuje jen pro CZ subjekty

Databázi je možné stahovat jednou denně pomocí automatické úlohy.


sobota 31. října 2015

CreditCheck v systému SQL Ekonom

Od léta 2015 systém SQL Ekonom zobrazuje u firem v číselníku, tak i u jednotlivých dokladů informace o semaforu CreditCheck a skóre. Skóre je zobrazeno jak daným písmenem, tak i v barevné škále od zelené (skóre A) po černou (H). Tím je na první pohled viditelné v jakém stavu daná firma je. Také je možné si rozkliknout danou firmu do prohlížeče, kde jsou již viditelné další informace na reportu CreditCheckList.

Systém SQL Ekonom je komplexní podnikový IS a ERP systém určený pro řízení malých, středně velkých, obchodních, výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb.

V rámci celého IS nabízíme tyto subsystémy: účetnictví, výkazy, statistika, dodavatelské a odběratelské faktury, pokladna, evidence majetku, banka, prodej zboží a kasa, podpora čárového kódu, řízení odbytu, plánování a řízení výroby, marketing, CRM-řízení vztahů se zákazníky, evidence vodné a stočné, řízení a plánování dopravy, zemědělská prvovýroba, evidence zakázek, pracovní pomůcky, správa dokumentů, svoz odpadů, vyúčtování elektrické energie, vyúčtování dodávek tepla, evidence hřbitova, manažerské řízení.

K celému balíčku software dodáváme komplexní služby zahrnující zavedení a přizpůsobení systému na klíč každému typu zákazníka včetně zajištění plné podporu po celou dobu jeho provozu. Systém je neustále aktualizován dle změn v platné legislativě.

Více informací o systému SQL Ekonom nebo o společnosti Softbit software, s.r.o. naleznete na webových stránkách: www.softbit.cz

České strojírenství pod drobnohledem

Souhrn zkušeností EULER HERMES ze skupiny Allianz, specialisty na pojištění pohledávek


Jak uvádí zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu za 1. pololetí roku 2015 uveřejněná letos v září, české ekonomice se vesměs daří, HDP roste i mezikvartálně, a to zřejmě nejrychleji od roku 2007, meziročně narostly i investice. Relativně mírný růst dle statistik zaznamenalo i strojírenství, coby významná část českého průmyslu.

„Tolik oficiální statistiky, se kterými nelze než souhlasit“, říká k tomu Marcela Schweinerová.
Podíváme-li se však na české strojírenské firmy drobnohledem analytika úvěrové pojišťovny EULER HERMES, který vidí firmy ve svém portfoliu s přesnou pravidelností a z přímé blízkosti, vidíme právě ty konkrétní slabiny a problémy, se kterými se naše strojírenství potýká a o kterých se oficiální statistiky nezmiňují.

Za zmínku stojí například oblast těžkého strojírenství a firmy dodávající velké investiční celky do různých oblastí ekonomiky, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
Pokud se takovéto společnosti s nemalým úsilím podaří získat dostatečné objemy zakázek s alespoň přiměřeným ziskem, nastupuje samotná fáze realizace. I ta však může být provázena řadou úskalí, jejichž výsledkem jsou nezřídka dosti významné časové průtahy, které jsou vždy velmi náročné na cash flow dané společnosti. Zvýšený tlak na cash flow společnosti se totiž často projevuje zhoršenou platební morálkou, požadavky na prodlužování splatností faktur, splátkové kalendáře, apod. V takovýchto případech se kromě tradičních financujících institucí, jako jsou např. banky poskytující provozní financování, dostává ke slovu i úvěrová pojišťovna a její „přiměřený přístup k riziku“.

Jak zmiňuje Marcela Schweinerová: “Naše úvěrová pojišťovna se v podobných případech snaží být pojišťovaným subjektům rovnocenným partnerem, který riziko nepřeceňuje ani nepodceňuje, a snaží se nabízet adekvátní řešení v podobě nezbytných pojistných limitů, bez kterých obzvláště společnosti z oblasti těžkého strojírenství s dlouhým výrobním cyklem nemohou fungovat. V praxi to znamená zachování určité úrovně pojistných limitů i u společností, u kterých je tlak na cash flow patrný, a u kterých by se bez limitů pojištění problém s cash flow ještě prohloubil.

Tento přístup je možný především díky usilovné práci našich analytiků v terénu, tedy pravidelným návštěvám a získávání konkrétních informací přímo od zdroje, které jsou pak náležitým způsobem analyzovány,“ dodává Marcela Schweinerová.

Zdroj: EULER HERMES
Autor: Marcela Schweinerová
vedoucí analytického oddělení EH, EULER HERMES SA, organizační složka


pondělí 19. října 2015

Obnova aktualizací dat obchodního rejstříku

V polovině září byla nasazena verze služby ARES, ve které byla opravena většina chyb bránících v aktualizaci dat českého obchodního rejstříku. Ihned jsme zahájili stahování dat ke všem subjektům zapsaným v OR. Zároveň jsme zahájili práce na úpravě zpracování těchto dat, aby vyhovovala nové datové struktuře získávaných dat. V polovině minulého týdne jsme upravenou verzi zpracování nasadili a od té doby probíhá aktualizace přibližně 15 000 subjektů denně (celkem z cca 350 000).

Po dobu tohoto jednorázového zpracování dat (cca do konce října) za celé období výpadku budou odběratelé našich monitorovacích služeb dostávat větší množství upozornění než je obvyklé. Po uplynutí tohoto přechodného období očekáváme návrat k běžnému standardu zpracování dat obchodního rejstříku, tj. že se změny do CreditChecku zapíší v řádu dnů po zápisu této změny do OR.

neděle 20. září 2015

Pohoda E1 propojena s CreditCheckem

Pro uživatele ekonomického systému Pohoda E1 existuje nový integrační můstek pro CreditCheck. Ten umožňuje uživateli mít přehled o bonitě českých a slovenských firem.  Každý den dokáže automaticky stahovat semafor CreditCheck dané firmy a tyto informace následně zobrazovat v adresáři Pohody. V agendě Adresář si zobrazíte sloupce týkající se bonity. Do těchto sloupců se budou automatickým plánovačem načítat bonitní hodnoty partnerů.

Je také možné se přímo z adresáře Pohody prokliknout na podrobný report CrediCheckList. Po najetí kurzorem na partnera, o kterém chcete zjistit podrobnější informace, můžete přes povel Záznam > Externí nástroje > CreditCeck spustit zobrazení reportu CreditCheckList.


Můstek pro Pohoda E1 je zdarma a rádi vám jej poskytneme. Kontaktujte nás.  


středa 16. září 2015

Poprázdninové změny v připojení do některých registrů

Po prázdninách se hned tři provozovatelé významných registrů informací o firmách v ČR rozhodli nasadit nové verze svých služeb. Pro nás to znamená, že během velmi krátkého období několika týdnů musíme významně zasáhnout do konektorů připojujících CreditCheck do následujících registrů.

Insolvenční rejstřík v nové verzi

ISIR už před prázdninami oznámil ukončení provozu původní verze své webové služby k 16.9.2015. Na naší straně je připojení na novou verzi služby insolvenčního rejstříku připraveno a otestováno. Dnes se k nové službě připojíme a budeme testovat ostrá data. Ačkoli předem žádný negativní vliv změn na data v CreditChecku neočekáváme, nelze jej na 100 % vyloučit. Proto budeme především v prvních dnech po spuštění věnovat datům z ISIR zvýšenou pozornost.
V souvislosti s distribucí nových verzí budou služby insolvenčního rejstříku 16.9.2015 od 17:00 do 20:00 hodin nedostupné.

Obchodní rejstřík opraven?

Po dlouhém čekání na použitelnou verzi obchodního rejstříku to vypadá, že jsme se 9.9.2015 konečně dočkali. První testy nasvědčují že některé chyby sice stále nebyly odstraněny, ale po úpravách na naší straně bychom mohli aktualizaci brzo znovu spustit. Poté se ještě k celé situaci kolem obchodního rejstříku vrátíme a celou anabázi popíšeme.

Centrální evidence exekucí 4 dny mimo provoz

Provozovatel databáze Centrální evidence exekucí převádí službu na nový formát. Z tohoto důvodu od pátku 25. září od 16.00 do 8.00 úterý 29. září 2015 databáze Centrální evidence exekucí zcela mimo provoz a nebude tedy možné dělat dotazy do CEE.
S novou verzí souvisí i ukončení provozu původního API, kterým se CreditCheck do CEE připojuje. Předpokládáme, že se do stanoveného termínu stihneme na nové API připojit. Pro naše koncové zákazníky by tato změna v API neměla nic znamenat.

Pokud vás v souvislosti s těmito změnami cokoli zajímá, napište nám.

pátek 24. července 2015

Seznam dlužníků VZP zmizel

V červenci 2015 z ničeho nic zmizel z webu VZP seznam dlužníků. Seznam byl dlouhá léta pravidelně aktualizován a sloužil věřitelům jako zdroj informací o rizikových obchodních partnerech. Poslali jsme proto do VZP dotaz, na který jsme obratem dostali tuto odpověď:


"Seznam dlužníků byl  z webových stránek VZP stažen.V září bude rozhodnuto, zda bude zveřejňování obnoveno či nikoliv."

O důvodech stažení seznamu dlužníků nic nevíme. Jenom doufáme, že nejde o vystrašenou reakci na články jako je například tento. Na Slovensku ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost zveřejňovat své dlužníky přímo zákon - více na stránce k tématu VZP dlžníci. Věříme, že co jde na Slovensku, jde i v Česku a v září se informace o rizikových obchodních partnerech znovu objeví.

Automatický import IČ do monitoringu

Potřebujete častěji přidávat nové zákazníky do seznamu monitorovaných subjektů pro některou z monitorovacích služeb CreditCheck? Připravili jsme bránu pro automatizovaný příjem požadavků na změny v seznamech monitorovaných subjektů.

Pro zpracování změnového požadavku stačí když nám kdykoli zašlete na domluvenou e-mailovou adresu CSV soubor obsahující IČ. Tento postup je možné nastavit automaticky i ve většině moderních podnikových informačních systémů. Například můžete nechat systémem každý večer vygenerovat sestavu nově přidaných IČ a následně je zaslat na importní bránu v CreditChecku.

čtvrtek 2. července 2015

Export CreditCheckListu do PDF

Uvolnili jsme novou verzi reportu CreditCheckList, která obsahuje novinku v podobě možnosti exportu do PDF. Tato funkce byla žádaná především zákazníky, kteří si výsledek prověření firmy potřebují archivovat pro pojišťovnu nebo nadřízené.I tuto novou funkci exportu do PDF budeme postupně vylepšovat. Pokud máte jakýkoli námět, obraťte se na nás.

čtvrtek 18. června 2015

Nové denní souhrny monitoringů

Pro uživatele monitorovacích služeb insolvence, rizikové události a sbírka listin jsme připravili denní souhrny, které mohou nahradit nebo doplnit dosavadní druhy přijímaných e-mailů.

Monitoring rizikových událostí

Tento nejpoužívanější monitoring dosud všem posílal upozornění v okamžiku výskytu rizikové události (exekuce, dluh, insolvenční návrh apod.). Dále pak každý pátek souhrn všech evidovaných rizikových stavů v excelu.

Nově můžete požádat o denní souhrn rizikových událostí, který zasíláme každé ráno následujícího dne. Zasílání průběžných upozornění, na která jste zvyklí nyní, si můžete zachovat, nebo zrušit.

Insolvence

Podrobný monitoring insolvenčních událostí dosud zasílal zvláštní upozornění na jakoukoli novou událost ve sledovaných insolvenčních řízeních. Od teď jsme všem uživatelům nastavili zaslání pravidelného denního souhrnu všech událostí za předchozí den.O zrušení zasílání individuálních upozornění nás můžete požádat.

Dále můžete určit, které události z číselníku událostí chcete sledovat a které ne.

Sbírka listin

Zasílání upozornění na každou novou listinu v samostatném emailu bylo deaktivováno (možno na požádání obnovit). Nyní všichni uživatelé monitoringu sbírky listin dostávají maximálně 1x denně souhrn všech nových listin v jednom e-mailu.Přejete-li si změnit nastavení svých monitoringů, nebo vyzkoušet naše služby, kontaktujte nás.

čtvrtek 30. dubna 2015

Dvakrát víc nespolehlivých plátců

Pomalu se začínají projevovat přísnější kritéria, která finanční úřady mohou od podzimu 2014 používat při zařazování firem na listinu nespolehlivých plátců DPH. Zatímco za celé 2 roky fungování institutu nespolehlivého plátce bylo do registru zařazeno 174 firem, za první 4 měsíce roku 2015 přibylo dalších 168. Poslední vložený subjekt do registru byla dne 29.4. 2015 firma SAMAKI INVEST s.r.o..

Potřebujete pohlídat nespolehlivé plátce mezi svými zákazníky? Podívejte se na náš monitoring nespolehlivých plátců.

pondělí 27. dubna 2015

Představujeme nový CreditCheckList

Při dlouho plánované změně grafiky webů creditcheck.cz a creditcheck.sk jsme se rozhodli osvěžit také report CreditCheckList. Na informační hodnotě našich produktů pro koncové uživatele pracujeme od začátku CreditChecku v roce 2010 neustále a po celou dobu několikrát do měsíce nasazujeme nové verze s různými vylepšeními a novými daty. Grafická část na druhou stranu už nějaký čas stála na okraji našich priorit, takže nezbývalo než vše napravit.

Dnešního dne spouštíme do ostrého provozu novou verzi reportů CreditCheckList. Jako první byl nasazen report pro Slovensko, přičemž Česko bude následovat v nejbližších dnech. Protože až na data a pár drobností jsou reporty v obou zemích stejné, vyplatí se věnovat pozornost následujícím řádkům našim uživatelům z obou zemí.

Prohlédněte si přehled nejdůležitějších změn reportu CreditCheckList.

Vyhledávací formulář na jednom řádku


Vyhledávací formuláře jsou nyní dva. Pro oba je společné sjednocení původních dvou vyhledávacích polí (pro ič a pro název) do jediného řádku.

Na homepage je vyhledávací formulář na nepřehlédnutelném místě v úvodu stránky.


Na ostatních stránkách webu je vyhledávací formulář vyvolán plovoucím tlačítkem "Prověřit firmu", které je umístěno v horní pravé části obrazovky.

Report CreditCheckList

Mysleli jsme na rostoucí počet uživatelů, kteří k našim službám přistupují i z mobilu nebo tabletu. Všechny stránky včetně CreditCheckListu jsou proto optimalizovány pro zobrazení na mobilních zařízeních.

Většina změn na reportu se týká designu a v menší míře i funkčnosti.
Hned v úvodní části jsme přistoupili ke sloučení dvou dominantních prvků: semaforu a výsledků credit risk kontrol.

Původní graficky výrazný semafor ustoupil skromnější textové verzi. Získaný prostor byl využit  pro výpis credit risk kontrol přehledně rozčleněných dle jednotlivých barev dílčích semaforů. A jak vidíte na obrázku, vznikl prostor i pro umístění údaje o doporučeném kreditním limitu (CZ/SK) a skóre (zatím pouze CZ).
Při rolování reportem dojde k ukotvení horní lišty, na které je uveden název prověřované společnosti. S volným prostorem na liště počítáme s využitím pro funkce, které naši uživatelé požadují. Jako první je tady funkční tlačítko "rozbal/sbal všechno". Jak asi tušíte, kliknutím na toto tlačítko se v jednu chvíli otevřou všechny sekce reportu.Nový CreditCheckList si prohlédněte zde.  

pátek 6. března 2015

Obchodní rejstřík CZ v databázi CreditCheck - stav k 6.3. 2015

Rekapitulujeme aktuální stav výpadku aktualizace dat obchodního rejstříku v ČR.

Poslední plně funkční provoz služby aktualizací dat v Obchodním rejstříku byl zaznamenán 19.9.2014. Již během prázdnin se ale objevovaly ojedinělé chyby. K tomuto datu jsou všechny údaje plně aktuální i v databázi CreditCheck.

Částečná obnova provozu proběhla v lednu 2015. Jde o aktualizace názvu firmy, adresy, data vzniku, zániku. Celkem asi 80 000 firem, z toho část už proaktualizovaná v CreditChecku, zbytek bude aktualizován do cca 14 dnů.

Kompletní obnova provozu (vlastnické podíly, statutární orgány apod) - zatím bez oficiálního termínu ze strany obchodního rejstříku. Neoficiálně očekávají konec března, začátek dubna. Situaci každý den sledujeme.

úterý 27. ledna 2015

Nové údaje o obratech a počtech zaměstnanců

Na začátku roku pravidelně děláme hromadnou aktualizaci údajů o velikosti firem. Od konce ledna 2015 proto můžete v databázi na prověřování firem CreditCheck najít u 2 733 459 firem tyto aktualizované údaje:

1) kategorie počtu zaměstnanců k 31.12.2014
2) kategorii obratu za účetní období 2013

Všechny informace najdete na záložce Finanční data v reportu CreditCheckList.

pátek 9. ledna 2015

Stereo prověřuje firmy přes CreditCheck

Ekonomický systém Stereo umožňuje od verze 2015 prověřování firem pomocí služeb CreditCheck. V agendě Adresář se vpravo nahoře objevuje semafor CreditCheck, který můžete kdykoli aktualizovat kliknutím na odkaz "creditcheck". Kliknutím na samotný semafor se dostanete na report CreditCheckList.

CreditCheck v systému Stereo