čtvrtek 24. ledna 2013

Čísla účtů používaných pro ekonomickou činnnost

Množí se dotazy našich uživatelů na nutnost ověřovat po 1.4. 2013 čísla bankovních účtů firem, na které budou prováděny úhrady faktur. Proto jsme požádali, aby nám k problematice podal stručnou informaci daňový poradce Ing. Pavel Hanuš z portálu www.testyzucetnictvi.cz. Zde uvádíme jeho vyjádření.

Řečeno zákonem:

§ 96 ZoDPH platného a účinného od 1/2013:
V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

Bod 9 Přechodných ustanovení k zákonu č. 502/2012 Sb.:
Osoba povinná k dani, která byla ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona plátcem, je povinna oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje uvedené v § 96 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tato osoba nesplní tuto povinnost, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

LIDSKY ŘEČENO:
Do konce 2/2013 se musí nahlásit všechny bankovní účty, které jsou používány pro podnikání. Pokud to plátce DPH neudělá, finanční úřad zveřejní v registru ty účty, o kterých ví.

Pokud někdo zaplatí plátci DPH na jiný účet, než který je uveden v registru dle § 96, stává se automaticky dle § 109 odst. 2 písm. c) ručitelem za daň, pokud je ten, komu platí, uveden v registru jako nespolehlivý plátce dle § 106a ZoDPH.


Od 1.4. 2013 budou čísla účtů samozřejmě součástí databáze Creditcheck. Zajímá Vás databáze čísel účtů Vašich obchodních partnerů? Přečtěte si více o našem automatickém monitoringu nespolehlivých plátců a čísel účtů.