pátek 25. listopadu 2016

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Na CreditCheckListu jsme začali zohledňovat upozornění na Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle § 425 IZ u ukončených spisových značek insolvenčního rejstříku.

Důležité pro tuto část jsou dva paragrafy insolvenčního zákona, které zde pro zajímavost uvádíme.

§ 425Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

§ 142

Jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou
a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,
c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

sobota 12. listopadu 2016

Registr smluv (CZ) a Centrálny register zmlúv (SK)

Na CreditCheckListu jsou nové sekce Registr smluv (CZ)

Registr smluv


 a Centrálny register zmlúv (SK)

Centrálný register zmlúv
Sekce obsahují přehled smluv, ve kterých je prověřovaný subjekt jednou ze smluvních stran. Smlouvy zveřejňují orgány veřejné moci na Slovensku od roku 2012 a v Česku od 1.7.2016.

neděle 26. června 2016

Nastavení monitoringu CreditCheck z webu

Po několika měsících provozu u vybraných zákazníků jsme uvolnili do běžné distribuce zákaznický portál pro vlastní správu nastavení monitorovacích služeb CreditCheck.

Portál v tuto chvíli umožňuje následující funkce

Přehled monitoringů
Poskytuje přehled nastavení všech monitorovacích služeb a počty sledovaných IČ.

Přehled IČ/RČ
Přehled subjektů zařazených do jednotlivých typů monitoringů.

Editace IČ
Vložení nebo smazání jednoho IČ z monitoringu.

Dávková editace - CSV
Umožňuje hromadné výměny, doplňování nebo mazání monitorovaných subjektů pomocí vložení souboru s IČ. Videonávod dávkové editace si prohlédněte zde.

Odeslaná upozornění
Zobrazuje přehled odeslaných reportů monitorovací služby. Momentálně jsou zobrazeny pouze odeslané souhrnné reporty (denní, týdenní, měsíční). Přehled odeslaných online reportů připravujeme.

Přehledy vidí uživatelé s aktivním monitoringem a jsou k dispozici v menu pod uživatelským jménem vpravo nahoře. Editační funkce pro přidávání nebo mazání dat z bezpečnostních důvodů přidělujeme jednotlivým uživatelům postupně.

sobota 18. června 2016

Veřejné zakázky

Začali jsme zpracovávat a na report CreditCheckList (CZ) zařazovat informace o veřejných zakázkách. Nyní jsou v databázi údaje o více než 146 tisíci zakázkách realizovaných od roku 2007, kterých se zúčastnilo 9200 zadavatelů a 25 700 dodavatelů.


Na reportu CreditChecklist najdete dvě nové sekce.


Veřejné zakázky CreditCheck
Veřejné zakázky CreditCheck
Veřejné zakázky - dodavatel
Sekce zobrazuje přehled veřejných zakázek, ve kterých prověřovaná firmy vystupuje v roli vítězného dodavatele.


Veřejné zakázky - zadavatel
Sekce podává přehled o veřejných zakázkách, které prověřovaný subjekt vyhlásil.středa 23. března 2016

Aktualizované obraty a počty zaměstnanců

Dokončili jsme pravidelný roční import aktualizovaných dat o obratech a počtech zaměstnanců všech firem v Česku a na Slovensku.

CreditCheck Česko
  • obrat za rok 2014
  • počet zaměstnanců za 12/2015

CreditCheck Slovensko
  • obrat za rok 2014
  • počet zaměstnanců za 12/2015

Informace najdete jako dosud na úvodní obrazovce CreditCheckListu a v záložce Finanční data.

čtvrtek 7. ledna 2016

Kontrolní hlášení jen s ověřenými DIČ


V souvislosti s povinností podávat kontrolní hlášení připomínáme službu DPH monitoring.  Každý automaticky měsíc zkontrolujeme u všech Vámi zadaných IČ aktuální stav daňové registrace (aktivní-neaktivní-zrušeno) a před podáním daňového přiznání (23. den v měsíci) dostanete souhrnný report.

Prohlédněte si ukázky z DPH monitoringu.

pátek 4. prosince 2015

Poptávky z ministerstev a podobných organizací

Párkrát do roka dostaneme poptávku od různých složek státu nebo veřejné sféry. Prakticky vždy se nám požadavky zadavatele zdají zvláštní minimálně ve dvou ohledech. Jednak ve výši předpokládané hodnoty zakázky a pak také dost zvláštně nastavených produktových vlastností. Protože nás už nebaví z jedné strany poslouchat politiky a úředníky jak všichni podnikatelé kradou a na druhou stranu dělat křoví v divných veřejných zakázkách, začneme poptávky veřejných institucí zveřejňovat.

Nedávno přišla poptávka z Ministerstva pro místní rozvoj. Poptávka je formulovaná dost obecně - až na pár drobností. Kromě toho že jde o drobnosti se kterými se v poptávkách ani při osobním setkání se zástupci komerčních subjektů prakticky nesetkáváme, jsou v požadavcích podrobněji popsány přesně ty banality, které zrovna náš produkt neobsahuje. Asi náhoda.

Zato ale víme o konkurenčním produktu, který přesně tyhle požadavky splňuje. Kromě toho jsou z desítek možných informačních zdrojů požadovány opět některé ke kterým na webu v přehledu informačních zdrojů nemáme anotaci. V konkrétní poptávce z MMR je uvedeno přibližně pět zdrojů, z toho dva nemáme na webu uvedeny. Proč je důležité požadovat informace z registru veřejných zakázek, když například ani insolvenční rejstřík není v poptávce zmíněn?  

Cena. Ta je zpravidla o řád výše než za co obdobné služby nakupují firmy. U poptávky z MMR je předpokládaná hodnota zakázky 100 000 bez DPH ročně, což je o řád jinde než je běžné u podobných zakázek.

Určitě si pohlídáme komu a za kolik tahle zakázka připadne. Mezitím se můžete podívat na originální znění poptávky:

Dobrý den,

v rámci průzkumu trhu Vám zasíláme níže uvedenou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“".

Průzkum trhu„Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“
Poskytnutí přístupu do aplikace, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Tabulkové zobrazování všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů. Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty.
Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby. Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Podrobně vyspecifikovaný předmět veřejné zakázky:Prověřování informací o cestovních kancelářích v České republice
Poskytnutí přístupu do aplikace/databáze, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Databáze:Pravidelně aktualizované informace o všech právnických osobách a fyzických osobách podnikajících, kteří jsou registrováni v Obchodním rejstříku ČR, v Živnostenském rejstříku ČR, v Administrativním registru ekonomických subjektů a v Registru ekonomických subjektů. Kromě toho musí být Produkt schopen vyhledat informace o fyzických osobách, které jsou majetkově (např. jako společník obchodní korporace) nebo personálně (např. jako člen statutárního orgánu) propojeny s podnikatelskými subjekty.
Přístup:Prostřednictvím 5 licencí/loginů přístupných na webových stránkách dodavatele pomocí uživatelských jmen a hesel. Přístup není limitován počtem podnikatelských subjektů.
Funkce:Tabulkové zobrazení všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů.
Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty. Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby.
Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Přístup do Centrální evidence exekucí.
Rozsah údajů:Identifikační a kontaktní údaje
Varovné informace
Hodnocení finančního zdraví
Údaje o majetkové a personální propojenosti
Účetní závěrky
Veřejné zakázky
Dotace
Provozovny

Realizaci zakázky bude probíhat v období od 1. 1. 2016 do 31.  12. 2019.Fakturace bude realizována čtvrtletně. Předpokládaná hodnota zakázky je 400 000,-Kč bez DPH/48 měsícůtzn. 100 tis. Kč bez DPH /rok. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Obsah nabídky:Identifikační údaje uchazeče.Čestné prohlášení uchazeče o jeho schopnosti technicky i kvalifikačně zakázku splnit.Seznam minimálně 5 významných dodávek v posledních 3 letech s min. cenou 50tis.Kč ročně. Nabídková cena v Kč bez DPH. 
Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2015 do 10:00 hodin.Nabídky je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu: xxxx
Konec citace :)